Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

RadicalAdultsLickGodheadStyle
1026 1a2e 350
Reposted fromSzczurek Szczurek viaOnly2you Only2you
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
0148 400d 350
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viajagger jagger
RadicalAdultsLickGodheadStyle
8243 cc46 350
Reposted from1923 1923 viajagger jagger
RadicalAdultsLickGodheadStyle
6681 7285 350
RadicalAdultsLickGodheadStyle
1605 9f7b 350
Reposted fromTankistD TankistD viahoseanna hoseanna
RadicalAdultsLickGodheadStyle
1130 5923 350
Reposted fromsaiwala saiwala viahoseanna hoseanna
RadicalAdultsLickGodheadStyle
1612 f062 350
Reposted fromTankistD TankistD viairmelin irmelin
RadicalAdultsLickGodheadStyle
2659 8e96
Reposted fromRemulaner Remulaner
RadicalAdultsLickGodheadStyle
9390 ea30 350
Reposted fromMamba Mamba viaRemulaner Remulaner
RadicalAdultsLickGodheadStyle
9746 b2da 350
Reposted fromconey coney viasadporn sadporn
RadicalAdultsLickGodheadStyle
Birth by Krzysztof Iwin
Reposted fromcorvax corvax viasadporn sadporn
RadicalAdultsLickGodheadStyle
2744 0821 350
Reposted fromChuanqi945 Chuanqi945
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
2745 cc47 350
Reposted fromChuanqi945 Chuanqi945

September 12 2016

RadicalAdultsLickGodheadStyle
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
Be the change | via tumblrcjd2
RadicalAdultsLickGodheadStyle
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viaxvou xvou
Można przejść przez każde piekło, można przeżyć każdą tyranię, można wydostać się z każdego bagna i z każdej udręki, jeśli istnieje choć odrobina pewności czy choćby nadziei, że gdzieś istnieje człowiek, który chodzi tak samo jak ty, oddycha tak samo jak ty, tak samo cierpi, poszukuje czy walczy pozostając czystym.
— M. Hłasko
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaxvou xvou

September 11 2016

RadicalAdultsLickGodheadStyle
9312 42c0 350
Szymborska
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl