Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

RadicalAdultsLickGodheadStyle
1983 4bf3 350
Reposted fromzciach zciach viaqbshtall qbshtall
RadicalAdultsLickGodheadStyle
7422 741c 350
Reposted fromlsm lsm viaqbshtall qbshtall
3146 935e 350
Reposted fromerial erial viacarla15 carla15
RadicalAdultsLickGodheadStyle
3802 2d64 350
RadicalAdultsLickGodheadStyle
3802 2d64 350

June 27 2015

RadicalAdultsLickGodheadStyle
9987 da05 350
Reposted frommrautyna mrautyna viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
3438 2ee1 350

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle


Guilty!
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viamempra mempra
RadicalAdultsLickGodheadStyle
5995 ee10 350
Reposted fromlittlefool littlefool viagreens greens

June 22 2015

RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
RadicalAdultsLickGodheadStyle
2840 610d 350

June 21 2015

RadicalAdultsLickGodheadStyle
Wszyscy są jakoś zadowoleni ze swoich miejsc, które im wyznaczyło przeznaczenie i łańcuch genów. Wykonują skromnie, co im każe Wielka Entropia. A ja obrażam się na los, na swoje ograniczenie, na Pana Boga. Pragnę czegoś, czego nie mogę. Marzę o tym, czego nie będzie. Tonę w sześćdziesięciu litrach własnej trującej wody, ja, zdefektowany ssak dwunożny.
— Konwicki
Reposted byno-longer-kore no-longer-kore
RadicalAdultsLickGodheadStyle
2433 35fa 350
Reposted bykcyquamissmadeleinetiredeverydaygotarinajessi17Saper300Aron

June 20 2015

RadicalAdultsLickGodheadStyle
4260 27b4 350
Reposted byseksgrupowyviva-salvadorebanshetakimorrisseyoskilubiew0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl